Privatlivspolitik

Velkommen til https://tillex.dk/ (”Hjemmesiden”) ejet af:

Tillex
Tinvej 11
4100 Ringsted
Denmark

CVR-nr: 18 71 93 71
Tel.: +45 45 89 12 66
E-mail addresse: tillex@tillex.dk

Tillex er dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du besøger og kommunikerer med os via vores Hjemmeside, eller i øvrigt retter henvendelse, behandler vi de oplyste persondata.

Når begrebet ”persondata” anvendes, dækker dette over enhver form for data, der kan blive brugt til at identificere personer, enten direkte eller indirekte.

I det følgende forklares det, hvordan den registreredes persondata behandles af Tillex.

Hvilken type persondata behandler vi?

Vi lagrer oplysninger om navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, kontooplysninger, samt anden relevant information, som vi modtager.

Alle persondata behandles forsvarligt og sikkert.

Hvad er formålet med vores behandling af persondata?

Persondata som deles med os

Vi behandler persondata, som deles med os for at:

  • levere produkter og behandle bestillinger;
  • besvare henvendelser og spørgsmål;
  • administrere og behandle øvrige forhold, der er nødvendige for at opfylde aftaler og kontraktforhold.

Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for vores behandling persondata følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra a, når den registrerede har givet samtykke til behandling af personoplysninger. Når behandlingen er baseret på samtykke, har den registrerede på ethvert tidspunkt ret til at trække sit samtykke tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på den registreredes samtykke, inden tilbagetrækning heraf;
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b, når behandling er  nødvendig af  hensyn til opfyldelse af en  kontrakt, som den  registrerede er  part  i,  eller  af  hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt;
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra c, når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Tillex;
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f, når behandlingen er nødvendig for at forfølge en anden legitim interesse. Den legitime interesse vil blandt andet kunne være forbedring af vores produkter mv.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indhenter, behandler og opbevarer kun de persondata, som er nødvendige i forhold til at opfylde de på forhånd fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, som for vores forretningsdrift er nødvendig at indhente og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Cookies

Vores Hjemmeside anvender kun tekniske cookies, der sørger for, at Hjemmesiden fungerer, herunder sikrer at brugere forbliver logget på, at Hjemmesidens sprog er det korrekte mv. Cookies er små informationsenheder, som anbringes på brugerens computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr ved besøg af Hjemmesiden. Alle cookies er midlertidige og bliver slettet senest efter 24 timer.

Videregivelse af persondata

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores kunders, leverandørers og øvrige kontraktparters interesser, eller såfremt vi er underlagt en retlig forpligtelse til at videregive disse. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, tjenesteydere, der behandler bestillinger og leverer produkter, betalingstjenester, IT-supportere og lignende.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning, og du orienteres herom.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi persondata?

Vi opbevarer persondata så længe, som det er nødvendigt, for at levere den service, der følger af den indgåede aftale mv. eller så længe som det er påbudt os ved lov. Hvis den registrerede ønsker, at persondata bliver slettet, kan Tillex kontaktes på tillex@tillex.dk, hvorefter Tillex tager stilling til, om persondata kan slettes i henhold til gældende lovregler.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi?

Vi har etableret sikkerhedsforanstaltninger af teknisk og organisationsmæssig karakter som beskytter persondata mod at blive manipuleret, gå tabt, blive tilintetgjort og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Disse sikkerhedsforanstaltninger bliver jævnligt revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling.

Ret til at få adgang til persondata

Den registrerede har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om den registrerede, hvor de stammer fra, og hvordan vi anvender dem. Den registrerede kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, som modtager de pågældende persondata.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Den registrerede kan gøre brug af ovenstående rettigheder ved henvendelse til Tillex. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis den registrerede mener, at de persondata vi behandler om den pågældende er unøjagtige, har de ret til at få dem rettet. Henvendelse skal ske til Tillex, hvor det skal oplyses, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette den registreredes persondata. Det gælder fx, hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage. Hvis den registrerede mener, at behandling af persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan den registrerede bede om at få dem slettet. Den registrerede kan også kontakte os, hvis vedkommende mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata ved at rette henvendelse til Tillex via kontaktoplysninger angivet øverst. Hvis indsigelsen er berettiget, sørger vi for, at vores behandling af den pågældendes persondata ophører.

Den registrerede har ret til at modtage de persondata, der er stillet til rådighed for os. Hvis vi behandler persondata som led i en kontrakt eller lignende, hvor den registrerede er part, kan persondata blive tilsendt. Den registrerede har også ret til at få overført disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis den registrerede ønsker at bruge retten til dataportabilitet, vil persondata blive fremsendt i et almindeligt anvendt format.

Hvis den registrerede ønsker at få adgang til persondata om den pågældende, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og besvarer henvendelsen så hurtigt som muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget henvendelsen.

Såfremt vi ikke giver fuldt medhold i indsigelsen, eller den registrerede i øvrigt har indsigelser til vores behandling af persondata, har den registrerede ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. Besøg venligst denne Hjemmeside jævnligt og undersøg, om der er sket ændringer. Dette kan undersøges ved at se datoen nederst på denne side. Ved fortsat brug af denne Hjemmeside accepteres ændringerne.